Log in

Public administrative registers

Публични регистри

Ред за достъп до публичните регистри поддържани от Общинска администрация - Банско

Потребителят ползва предоставената информация от различните публични регистри. Право на on-line информиране имат всички интересуващи се граждани. Документи за ползване на услугата не се изискват. Предоставяната информация от Регистъра не се заплаща.

Регистър на издадените разрешения за строеж за 2022г.

Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация за 2022г.

Регистър на одобрени ПУП за 2022г.

Регистър на решения на Общински съвет за допускане на ПУП за 2022г.

Регистър на издадените наказателни постановления за 2022г.