Log in

Заключителна пресконференция

glava-nezavisim-jivot

 

В рамките на проект „Независим живот в община Банско“ № BG05M9OP001-2.002-0251-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, на 19.12.2017 г. беше проведена заключителна пресконференция.

Община Банско е бенефициент на проекта, който беше със срок на изпълнение 20 /двадесет/ месеца. Общата стойност на финансирането е 499976,76 лв.В рамките на проекта бяха предоставяни услугите „социален асистент“, „личен асистент“ и „домашен помощник“ на 98 самотно живеещи възрастни хора над 65 г., лица и деца с увреждания. Специалисти от Център за социална рехабилитация и интеграция предоставяха интегрирани социални услуги.

Основната цел на проекта беше подобряване на качеството на живот на хора от уязвими групи на територията на община Банско, насърчаване на социалното включване на самотноживеещи хора и предоставяне на възможност за професионално развитие на семейства, в които има деца с трайно увреждане.