Log in

Съобщение за поверителност - пропусквателен режим

1. 1. Данни за администратора и за контакт с него.

ОБЩИНА БАНСКО, ЕИК по БУЛСТАТ 000024663, с адрес: гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” № 1, интернет адрес: http://www.bansko.bg/, тел. 0749/ 886 11, електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. е администратор на личните данни на лицата, които обработва с цел предоставяне на достъп до сградата на общинската администрация в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” № 1.

2. 2. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните.

По всички въпроси свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на права, Вие може да се обърнете към определеното от община Банско длъжностното лице по защита на данните, по Ваш избор, на някой от посочените данни за контакт:Риса Хаджипопова телефон: 0749/88628, електронен адрес за кореспонденция: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

За да упражните Вашите права, свързани с тази обработка на данни, Вие може да подадете своите искания, по Ваш избор по някой от посочените начини:

- Като изпратите своето искане за упражняване на права на хартиен носител на адрес: гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” № 1;

- Като подадете лично своето искане за упражняване на права на адрес: гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” № 1;

- Като изпратите своето искане за упражняване на права по факс:0749/ 886 33 или на следния адрес на електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Образец на искане за упражняване на права, съгласно настоящото Съобщение за поверителност можете на намерите на следният електронен адрес: http://www.bansko.bg/;

Като администратор на лични данни, Община Банскоприлага принципите за обработване на лични данни ичрез настоящото Съобщение за поверителност предоставя информация и условия за упражняването на правата на субектите на данни, съгласно чл.13 и чл.14 от Общия Регламент относно защита на данните.

2. 3. Обхват на съобщението за поверителност.

Съобщението за поверителност на личните данни при предоставяне на достъп до сградата на община Банско(наричано накратко „Съобщение за поверителност“) се прилага по отношение на цялата информация, съдържаща лични данни, която се съхранява или обработва по друг начин във връзка с реализирането на пропускателния режим. Информацията може да се съдържа, както в документи на хартиен носител, така и в електронни документи без значение дали са подписани с квалифициран електронен подпис или не.

Съобщението за поверителност може да се актуализира периодично. При актуализация, адресатите му ще бъдат уведомявани своевременно.

2. 4. Цел на съобщението за поверителност.

С настоящото съобщение за поверителност се предоставя информация на заинтересованите лица относно целите, основанията и начините на обработка на лични данни, събрани при осъществяването на пропускателен режим в сградата на общинаБанско, както и за възможностите на физическите лица за упражняване на контрол върху тази обработка съгласно изискванията на европейското и националното законодателство за защита на личните данни.

2. 5. Адресати на съобщението за поверителност /За кого е предназначено/.

Настоящото Съобщение за поверителност е предназначено за всичкилица, чиито лични даннисе обработват във връзка с осъществяването на пропускателен режим в сградата на община Банско. Съгласно вида на достъпа, който им се предоставя, такива лица могат да бъдат:

- Служители на община Банско;

2. 6. Категории лични данни, които се обработват от Община Банско във връзка с пропускателния режим.

Категориите лични данни, които се обработват във връзка с пропускателния

режим в сградата на община Банскозависят от вида на пропуска, който лицето получава. Обикновеноличните данни включват, както следва:

- За служители на общината и други лица с постоянен достъп: трите имена, както и часовете на влизане и напускане на работното място;

Предоставянето на личните данни в посочения обем е задължително. Непредставянето на данните ще доведе до невъзможност за изпълнение на изискванията за администриране на пропускателния режим и ще бъде отказан достъп до сградата.

2. 7. Правно основание на обработката на личните данни.

Основанието за обработката на данните, които се получават и създават при реализирането на пропускателния режим е изпълнение на законови задължения, които произтичат за община Банско, основание по смисъла на чл.6, пар.1, букви „в“ от Общия Регламент относно защитата на данните.

2. 8. Цели, за които се обработват данните.

Община Банскообработва личните данни на лицата, които посещават сградатаза постигане на следните цели:гарантиране на живота, здравето и сигурността на всички лица, които се намират в сградата, като не се позволява неограничен достъп до тях;осигуряване на проследимост на лицата, които посещават сградата, като се запазват данни за самоличността им;осигуряване на нормалното функциониране на администрацията, чрез предотвратяване на инциденти, които биха могли да възникнат при свободен достъп.

Община Банскообработва личните данни само за целта, за която те са събрани и не ги използва повторно за несъвместими цели.

2. 9. Източници на лични данни.

Личните данни, които се обработват, се предоставят от самото физическо лице при издаване на пропуск и се създават при неговото използване.

Достъпът до сградата на служителите се осигурява чрез електронна карта с чип.В системата се регистрират трите имена на служителя и часовете на влизане и напускане на работното място.

2. 10. Съхранение на личните данни.

Община Банскозапазва личните данни само за толкова време, колкото е необходимо, за да се постигнат целите, за които са били събрани, включително предвид приложимия законов срок.

2. 11. Разкриване и трансфер на лични данни.

За целите, изброени по-горе, община Банско не разкрива получените при осигуряване и реализиране на пропускателния режим лични данни на трети лица. Не се извършва предаване на личните данни в трети страни или на международни организации.

2. 12. Автоматизирано вземане на решения и профилиране.

Община Банско не използва данните получени при реализирането на пропускателния режим за автоматизирано вземане на решения посредством компютърни алгоритми, заменящи човешката преценка, включително чрез извършване на профилиране.

2. 13. Сигурност на личните данни.

Община Банскопредприема разумни физически, технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят всички лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и националното законодателство.

2. 14. Права на субектите на данни.

При обработката на лични данни във връзка с реализиране на пропускателния режим Община Банскодобросъвестно прилага законоустановените правила за упражняване правата на субектите на данни. По отношение на извършваните процеси на обработка на личните данни, физическите лица имат възможност да реализират следните свои права:

- право на достъп до личните данни,които се обработват от администратора;

- право на коригиране, когато личните данни са непълни или неточни;

- право на изтриване /“право да бъдеш забравен“/, което е приложимо само в следните случаи:личните данни повече не са необходими за целите, за които са обработвани, личните данни са обработвани незаконосъобразно или с отпаднало правно основание, изтриването е необходимо за спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, оттеглено съгласие и други;

- право на ограничаване на обработката на личните данни само до съхранение, когато:точността на личните данни е оспорена, обработката е незаконна, но субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

- право на възражение срещу обработката по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето,в случаите когато няма законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За упражняването на тези права, както и въпроси или притеснения относно обработката на Вашите личните данни, с изключение на правото на жалба, е необходимо да се свържете с Длъжностното лице по защита на данните по един от посочените по-горе начини за връзка, което ще Ви предостави подробна информация за процедурите за упражняване на права от субекта на данните.

Също така, в искането си за упражняване на права следва да посочите своите три имена и адрес, с цел идентифицирането Ви като субект на данните, като в случай на необходимост администрацията на Община Банско може да поиска допълнително данни, както и доказателства за самоличност. Посочете в какво се изразява Вашето искане. Посочете адреса за кореспонденция с Вас /физически адрес, електронен адрес /, съгласно предпочитаната форма за комуникация.

Отговор ще бъде предоставян при спазване на приложимите срокове – до 1 календаренмесец от получаване на искането, като срокът може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. В случай на удължаване, се уведомява субектът на данните и се посочват причините, които налагат удължаването.

2. 15. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни или до съда.

Ако считате, че обработката на лични данни във връзка с осъществяване на пропусквателния режим в сградата на община Банское незаконосъобразна или нарушава правата Ви, Вие може да подадете жалба доКомисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до съответния административен съд по общите правила за подсъдност.