Log in

Проект на карти и масиви за извършено служебно разпределение по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за землищата на с.Обидим и гр.Банско, община Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОБЯВА

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022-2023 година, комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че са изготвени проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на извършеното служебно разпределение за землището на гр. Банско и с. Обидим в община Банско, област Благоевград.

Картата на масивите за ползване и регистрите към нея са обявени на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград, както и са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие Банско.

На основание чл.74, ал.4 от ППЗСПЗЗ промени в проектите на картата на масивите за ползване и регистъра към нея  могат да се правят в срок до 25 септември 2022 година по инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или заинтересованите лица.

 

ВАЛЕРТИН ТРЕНЧЕВ:   (П)

Председател на комисия по Заповед №РД-07-152/04.08.2022 г.

на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

16.09.2022 г.