Log in

Обявление гробищен парк - гр. Добринище

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОБЩИНА БАНСКО

Обявление за отчуждаване на имоти

На основание чл.21 и чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с Разширяване на Гробищния парк в гр.Добринище и одобрен „ПУП-ПР и ПЗ за гробищен парк, Община Банско открива процедура за принудително отчуждаване на следните  имоти:

Идентификатор имоти по КК и КР на с.Добринище, одобрени със Заповед  РД-18-92/15.12.2007 г. на изп.д на АК.

Площ на имота

Собственици

Размер на обещетение

Поземлен  имот с идентификатор 21498.350.608

917.00 кв.м.

1. Михаил Благоев Милев притежаващ 1/5 ид.ч. от правото на собственост, съгласно Нотариален акт № 27, том 24, рег.№ 5525, дело5088 от 21.08.2007г.

 2. Н-ци на Димитър Иванов Хаджиев притежаващ 4/5 ид.ч. от правото на собственост, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ)  за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 70, том 21, рег.№ 4780, дело № 4416 от 17.07.2007г., вписан в Служба вписвания Разлог.

14 700лв.

(четиринадесет хиляди и седемстотин лева)

Поземлен имот с идентификатор

21498.139.21

867.00 кв.м.

1. Михаил Благоев Милев притежаващ 1/5 ид.ч. от правото на собственост, съгласно Нотариален акт № 27, том 24, рег.№ 5525, дело5088 от 21.08.2007г.

2. Н-ци на Димитър Иванов Хаджиев притежаващ 4/5 ид.ч. от правото на собственост, съгласно Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 70, том 21, рег.№ 4780, дело № 4416 от 17.07.2007г.,вписан в Служба вписвания Разлог.

6 960лв.

(шест хиляди деветстотин и шестдесет лева).

Настоящето обявление е валидно за срок от 1 месец от датата на публикуването му. В срока на обявлението собствениците на посочените имоти, следва да представят легитимни документи за собственост в отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”.

В противен случай сумата за обещетения ще бъде преведена по сметка на общината, съгласно чл.29 ал.2 от ЗОС.