Log in

Връчване на Заповед № 03-22-47/18.05.2022г. на кмета на община Банско на основание чл.18а, ал.10 от АПК

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

З А П О В Е Д

03-22-47

гр. Банско, 18.05.2022 год.

1. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.107, ал. 1 от Наредбата за реда  за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  на Община Банско и протокол на тръжната комисия, за резултата от проведения на 10.05.2022г. публичен търг за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 15.00 кв.м., находящ се в градския парк(поземлен имот с идентификатор 21498.350.133 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добринище).

Имотът да се отдаде под наем с предназначение - за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност (продажба на кафе, готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и др.).

О п р е д е л я м  з а  с п е ч е л и л  т ъ р га:

„БИЛЯРОВИ“ ООД, ЕИК 202984888 със седалище и адрес: гр.Добринище, ул.“Атанас Попадийн“ №…, представлявано и управлявано от Георги…. Биляров в качеството му на управител.

2. Условия и задължения, залегнали в тръжното условие :

2.1. Отдава се под наем част от имот - публична общинска собственост, представляващ  терен с площ от 15.00 кв.м., находящ се в градския парк(поземлен имот с идентификатор 21498.350.133 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добринище). Имотът да се отдаде под наем с предназначение - за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност (продажба на кафе, готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и др.).

2.2. Имотът да се отдаде под наем с предназначение - за разполагане на преместваем обект за извършване на търговска дейност (продажба на кафе, готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и др.).

2.3. Месечната наемна цена е в размер на 1440.00 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева) с вкл. ДДС.

2.4. Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем. 

3. След  влизане на заповедта в сила се подписва договор за наем при горецитираната месечна наемна цена от 1440лв.  лева и условията по т.2 от настоящата заповед.  

4. Настоящата заповед да бъде връчена на началник отдел ОСЗГ и началник отдел „Счетоводство”.

5. Настоящата заповед да бъде връчена по реда на АПК на участниците в търга, за сведение и изпълнение. Същата подлежи на обжалване по реда на АПК в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на съобщаването й.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Стойчо Баненски - зам.- кмет на Община Банско.

     

ИВАН КАДЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО