Log in

Обява за отдаване под наем на имот с идентификатор 21498.351.1.1 в Добринище

ОБЯВА

 

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 21498.351.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, общ. Банско, застроена площ: 60.00 кв.м. и прилежаща площ: 288.00 кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: промишлена сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 21498.351.1 по КК и КР на гр. Добринище. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 1600/13.05.2015 г.

Сградата се отдава под наем с предназначение - за ракиджийница.

Началната тръжна цена е в размер на 100.00лв. (сто лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 10.00 лв. (десет лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 3000.00 лв. (три хиляда лева).

Търгът ще се проведе на 16.03.2020г. (понеделник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.            

При непровеждане на търга на 16.03.2020г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 19.03.2020г. (четвъртък) от 17.00 часа.

Цената на 1 бр. тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка - „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ