Log in

Обява за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1611.43 в гр. Банско

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ част от сграда с площ от 140 кв.м., находяща се в източната част на сграда с идентификатор 02676.150.1611.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, с обща площ от 522.00 кв.м., брой надземни етажи: 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: сграда със специално предназначение, стар идентификатор: 02676.150.1556.43, номер по предходен план: няма. Сградата е разположена в поземлен имот 02676.150.1611 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр, Банско, местност «Карагача» (бивша казарма).

Частта от сградата се отдава под наем за производствена дейност и складови помещения.

Началната тръжна цена е в размер на 70.00 лв. (седемдесет лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 7.00 лв. (седем лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведе на 24.02.2020 г. (понеделник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.            

При непровеждане на търга на 24.02.2020 г. (понеделник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 26.02.2020 г. (сряда) от 17.00 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ