Log in

ОБЯВА

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 30.00 кв.м., находящ се на пл „Оборище” в гр. Банско (обект № 28 от одобрената схема от гл. архитект на Община Банско).

Теренът се отдава под наем с предназначение - за разполагане на преместваем обект за търговска дейност.

Началната тръжна цена е 80.00 лв. (осемдесет лева)/месечнобез включен ДДС.

Стъпката за наддаване е 8.00 лв. (осем лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 1000.00 лв. ( хиляда лева).

Търгът ще се проведе на 17.02.2020г. (понеделник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” № 1.            

При непровеждане на търга на 17.02.2020г. (понеделник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 20.02.2020г. (четвъртък) от 17.00 часа.

Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ