Log in

О Б Я В А

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 30.00 кв.м., част от покривното пространство на Читалище „Никола Вапцаров” в гр. Банско.

Отдава се под наем част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 30.00 кв.м., част от покривното пространство на Читалище „Никола Вапцаров” - гр. Банско.

Теренът се отдава под наем с предназначение - за монтиране и използване на преместваеми телекомуникационни съоръжения и оборудване, които ще се използват единствено и само за осъществяването и подобряването на телекомуникационната дейност на бъдещия наемател.

Началната тръжна цена е 1700.00 лв. (хиляда и седемстотин лева)/месечно без включен ДДС.

Стъпката за наддаване е 170.00 лв. (сто и седемдесет лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 3000.00 лв. (три хиляди лева).

         

Търгът ще се проведе на 11.02.2020 г. (вторник) от 17.00 часа, в Административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.          

При непровеждане на търга на 11.02.2020 г. (вторник) да се проведе повторен търг, при същите условия и на същото място на 14.02.2020 г. (петък) от 17.00 часа.

  

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден, предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит) на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bgи платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

 

За допълнителна информация относно условията за участие в търга:

Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”

тел. +359749 88614 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ