Log in

Обява за отдаване под наем на терен в зелената площ на кръстовището на ул. Иконом Чучулайн и ул. Хан Аспарух

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост,представляващ терен с площ от 1.00 кв.м., находящ се в зелената площ на кръстовището на ул. „Иконом Чучулайн” и ул. „Хан Аспарух” от страна на р. Глазне.

Теренът се отдава под наем с предназначение - за разполагане на двустранно светещи рекламни съоръжения с размер 100/200 см.

Началната тръжна цена е в размер на 100.00 лв. (сто лева)/месечно без включен ДДС.

Стъпката за наддаване е 10.00 лв. (десет лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 1 000.00 лв. (хиляда лева).

Търгът ще се проведена10.02.2020 г. (понеделник) от 17.15 часа в Административната сграда на Община Банско в гр.Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 10.02.2020 г. (понеделник) да се проведе повторен търг, при същите условия и на същото място на 13.02.2020 г. (четвъртък) от 17.15часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ