Log in

Обява за отдаване под наем на стълбовете на ул. Пирин

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от стълбовете за улично осветление по протежение на ул. «Пирин» от хотел «Стражите» до «Спорт хотел» (общо 23 стълба).

Стълбовете се отдават под наем с предназначение - за разполагане на светещи двустранни рекламни кутии с размер 50/70 см.

Началната тръжна цена е в размер на 276.00 лв. (двеста седемдесет и шест лева)/месечно без включен ДДС.

Стъпката за наддаване е 27.60 лв. (двадесет и седем лева и шестдесет стотинки).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 2 000.00 лв. (две хиляди лева).

Търгът ще се проведена10.02.2020 г. (понеделник) от 17.30 часа в Административната сграда на Община Банско в гр.Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 10.02.2020 г. (понеделник) да се проведе повторен търг, при същите условия и на същото място на 13.02.2020 г. (четвъртък) от 17.30часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ