Log in

Обява за отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.501.941.7 по КК и КР на гр. Банско

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 02676.501.941.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.941, застроена площ: 45 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия.

Началната тръжна цена е в размер на 121.50 лв. (сто двадесет и един лева и петдесет стотинки)/месечно без включен ДДС.

Стъпката за наддаване е 12.00 лв. (дванадесет лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 1 000.00 лв. (хиляда лева).

Търгът ще се проведена20.01.2020 г. (понеделник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр.Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 20.01.2020 г. (понеделник) да се проведе повторен търг, при същите условия и на същото място на 22.01.2020 г. (сряда) от 17.00часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ