Log in

Обява за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем обект в гр. Банско обект 26

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, а именно: терен с площ 30 кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 02676.501.4584 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, Община Банско (площад „Илинден”), съгласно одобрена схема от гл. архитект на Община Банско (обект 26).

Имотът се отдава под наем с предназначение - за разполагане на преместваем обект за търговска дейност.

Началната тръжна цена е в размер на 72.00 лв. (седемдесет и два лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 7.00 лв. (седем лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (три хиляди лева).

Търгът ще се проведе на 26.09.2019 г. (четвъртък) от 18.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.            

При непровеждане на търга на 26.09.2019 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 30.09.2019 г. (понеделник) от 18.00 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ