Log in

Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект 02676.501.2320.15.1 по КК и КР на гр. Банско

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.5.1, находящ се в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2320 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, площ: 148.50 кв.м. (сто четиридесет и осем цяло и петдесет кв.м.), ниво: 1. За имота е издаден Акт за частна общинска собственост № 642/09.12.2009 г.

Имотът се отдава под наем с предназначение - за заведение за обществено хранене.

Началната тръжна цена е в размер на 400.95 лв. (четиристотин лева и деветдесет и пет стотинки)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 40.00 лв. (четиридесет лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 3000.00 лв. (три хиляди лева).

Търгът ще се проведе на 19.09.2019 г. (четвъртък) от 17.30 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.            

При непровеждане на търга на 19.09.2019 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 26.09.2019 г. (четвъртък) от 17.30 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ