Log in

ОБЯВА

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ склад за зърнени храни с площ 241 кв.м., краварник с площ 470 кв.м. и склад за зърнени храни с площ 175 кв.м., находящи се в имот № 010058 в землището на с. Гостун, общ. Банско с ЕКАТТЕ 17381, местност „Над село”, площ: 5.192 дка, начин на трайно ползване: стопански двор. Имотът е собственост на ДПФ-МЗГ. Съседи: 010038, 000017, 000014, 010065, 010066, 010059, 010057.

Началната тръжна цена е в размер на 10 940.00 лв. (десет хиляди деветстотин и четиридесет лева). Върху сумата се начислява и дължи местен данък и режийни разноски. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДС върху сумата не се начислява ДДС.

Стъпката за наддаване е 1000.00 лв. (хиляда лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 3000.00 лв. (три хиляди лева).

Търгът ще се проведе на 20.08.2019 г. (вторник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.            

При непровеждане на търга на 20.08.2019 г. (вторник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 22.08.2019 г. (четвъртък) от 17.00 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

Тръжни документи