Log in

Обява за отдаване под наем на ветеринарна лечебница в гр. Банско

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 02676.501.323.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.323, застроена площ: 111 кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: селскостопанска сграда и сграда с идентификатор 02676.501.323.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.323, застроена площ: 81 кв.м., брой етажи: 2 (два), предназначение: селскостопанска сграда. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 35/09.11.1998 г.

Имотът се отдава под наем с предназначение - за ветеринарна лечебница.

Началната тръжна цена е в размер на 190.00 лв. (сто и деветдесет лева)/месечно с включен ДДС.

Стъпката за наддаване е 19.00 лв. (деветнадесет лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведена 01.07.2019 г. (понеделник) от 17.00 часа, в Административната сграда на Община Банско в гр.Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 01.07.2019 г. (понеделник) да се проведе повторен търг, при същите условия и на същото място на 04.07.2019 г. (четвъртък) от 17.00часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ