Log in

ОБЯВА

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ краварник с площ 514 кв.м., находящ се в имот № 006249 в землището на с. Осеново, общ. Банско с ЕКАТТЕ 54136, местност „Потоко”, площ: 4.006 дка, начин на трайно ползване: стопански двор. Имотът е собственост на Държавен поземлен фонд-МЗГ. Съседи: 006247, 006239, 006602, 004035.

Началната тръжна цена е в размер на 5 580.00 лв. (пет хиляди петстотин и осемдесет лева). Върху сумата се начислява и дължи местен данък и режийни разноски. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДС върху сумата не се начислява ДДС.

Стъпката за наддаване е 60.00 лв. (шестдесет лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 600.00 лв. (шестстотин лева).

Търгът ще се проведе на 02.05.2019 г. (четвъртък) от 17.15 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.            

При непровеждане на търга на 02.05.2019 г. (четвъртък), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 09.05.2019 г. (четвъртък) от 17.15 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ