Log in

Обява за продажба на поземлен имот с идентификатор 39614.15.172 по КК и КР на с. Кремен

ОБЯВА

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 39614.15.172 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кремен, общ. Банско, местност „Тодорова черква”, площ: 324 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 10 (десета), номер по предходен план: 007470, съседи: 39614.15.536, 39614.15.747.

Началната тръжна цена е в размер на 357.00 лв. (триста петдесет и седем лева). Върху сумата се начислява и дължи местен данък и режийни разноски. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДС върху сумата не се начислява ДДС.

Стъпката за наддаване е 4.00 лв. (четири лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 40.00 лв. (четиридесет лева).

Търгът ще се проведе на 18.03.2019 г. (понеделник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.            

При непровеждане на търга на 18.03.2019 г. (понеделник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 21.03.2019 г. (четвъртък) от 17.30 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ