Log in

Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.15.3 по КК и КР на гр. Банско

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.2320.15.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, находящ се в сграда № 15, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2320, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, площ: 16.71 кв.м. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 609/02.07.2007 г.

Имотът се отдава под наем с предназначение - за търговска дейност.

Началната тръжна цена е в размер на 45.12 лв. (четиридесет и пет лева и дванадесет стотинки)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 4.00 лв. (четири лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведе на 18.02.2019 г. (понеделник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.            

При непровеждане на търга на 18.02.2019 г. (понеделник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 21.02.2019 г. (четвъртък) от 17.00 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ