Log in

Обява за отдаване под наем на помещения в с. Филипово

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещения с обща площ от 159 кв.м., находящи се на третия етаж в сграда, разположена в парцел VІІІ, пл. № 138 в кв.13 по плана на с. Филипово, общ. Банско, съгласно приложена схема. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 24/24.08.1998 г.

Имотът се отдава под наем с предназначение - за обекти за услуги.

Началната тръжна цена е в размер на 95.40 лв. (деветдесет и пет лева и четиридесет стотинки)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 9.00 лв. (девет лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведе на 08.01.2019 г. (вторник) от 17.15 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.            

При непровеждане на търга на 08.01.2019 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 15.01.2019 г. (вторник) от 17.15 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ