Log in

Обява за отдаване под наем на помещение, находящо се на ул. Велян Огнев в гр. Банско

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1144.2.4, находящ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот 02676.501.1144 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на изп.д. на АГКК, адрес: гр. Банско, ул. „Велян Огнев” № 9, ет. 2, (до „Хадживълчова къща”), предназначение на самостоятелния обект: за културна и обществена дейност, ниво: 1, площ 41.00 кв.м. (четиридесет и един кв.м.). За обекта е издаден Акт за частна общинска собственост № 2253/01.09.2017 г.

Имотът се отдава под наем с предназначение - за образователна дейност.

Началната тръжна цена е в размер на 80.00 лв. (осемдесет лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 8.00 лв. (осем лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведе на 08.01.2019 г. (вторник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.            

При непровеждане на търга на 08.01.2019 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 15.01.2019 г. (вторник) от 17.00 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ