Log in

Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект 02676.501.1141.1.19 по КК и КР на гр. Банско

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.1141.1.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.1141, предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта: 1, площ: 35.00 кв.м. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 2187/15.06.2017 г.

Имотът се отдава под наем с предназначение - за стоматологичен кабинет.

Началната тръжна цена е в размер на 70.00 лв. (седемдесет лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 7.00 лв. (седем лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведе на 12.11.2018 г. (понеделник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.            

При непровеждане на търга на 12.11.2018 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 19.11.2018 г. (понеделник) от 17.00 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .