Log in

ОБЯВА за отдаване под наем на имот с идентификатор 02676.150.1612.36 в град Банско

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 02676.150.1612.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, с площ от 76.00 кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: сграда със специално предназначение, номер по предходен план: няма. Сградата е разположена в поземлен имот 02676.150.1612 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр, Банско, местност «Карагача» (бивша казарма). За имота е съставен АОС № 1028/23.04.2013 г.

Сградата се отдава под наем за производствена дейност и складови помещения.

Началната тръжна цена е в размер на 226.00 лв. (двеста двадесет и шест лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 22.60 лв. (двадесет и два лева и шестдесет стотинки).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 1000.00 лв. (хиляда лева).

Търгът ще се проведе на 20.08.2018г. (понеделник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” № 1.            

При непровеждане на търга на 20.08.2018г. (понеделник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 23.08.2018 г. (четвъртък) от 17.00 часа.

Цената на 1 бр. тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС, платими до 17.00часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозита). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

 

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

 За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.