Log in

ОБЯВА за отдаване под наем на имот с идентификатор 21498.351.1.1 в Добринище

 

           Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 21498.351.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, застроена площ: 60.00 кв.м., и прилежаща площ: 288.00кв.м.. брой етажи: 1 (един), предназначение: промишлена сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 21498.351.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добринище. За имота е съставен АОС № 1600/13.05.2015г.

Сградата се отдава под наем с предназначение – за ракиджийница.

           Началната тръжна цена е в размер на 99.60 лв. (деветдесет и девет лева и шестдесет стотинки)/месечно без вкл. ДДС.

           Стъпката за наддаване е 9.00 лв. (девет лева).

           Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

           Депозитната вноска за участие в търга е 1000.00 лв. (хиляда лева).

           Търгът ще се проведе на 13.08.2018г. (понеделник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” № 1.            

           При непровеждане на търга на 13.08.2018г. (понеделник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 15.08.2018 г. (сряда) от 17.00 часа.

           Цената на 1 бр. тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС, платими до 17.00часа в последния работен ден предхождащ деня на търга(в срока за внасяне на депозита). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

           За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

Тръжна документация