Log in

Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот с идентификатор 02676.501.1023 в гр. Банско

ОБЯВА

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, а именно: терен с площ от 24 кв.м., представляващ част от поземлен имот с идентификатор 02676.501.1023 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско (стар номер УПИ І в кв. 187 по плана на гр. Банско) - Градски парк, от към входа на ул. „Цар Симеон” срещу стадиона, съгласно одобрена схема от главния архитект на Община Банско. Теренът се отдава под наем с предназначение - за разполагане на преместваем обект за търговска дейност.

Началната тръжна цена е в размер на 100.00 лв. (сто лева)/месечно без вкл. ДДС. Стъпката за наддаване е 10.00 лв. (десет лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 1000.00 лв. (хиляда лева).

          Търгът ще се проведе на 06.08.2018 г. (понеделник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.            

           При непровеждане на търга на 06.08.2018 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 09.08.2018 г. (четвъртък) от 17.00 часа.

           Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

           За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

Тръжна докуметация