Log in

Обява за продажба на специален автомобил ИВЕКО ЕВРОКАРГО

Община Банско обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - собственост на «Общински паркинги - Банско» ЕООД, представляващ СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ «ИВЕКО ЕВРОКАРГО», с рег. № Е8010 КК, дата на първа регистрация 30.06.2006 г., идентификационен номер на превозното средство ZCFB1JD8202470233, вид гориво: дизел.

Началната тръжна цена е в размер на 53 466.00 лв. (петдесет и три хиляди четиристотин шестдесет и шест лева) с вкл. ДДС.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 10 % от предложената начална тръжна цена на актива, т.е. 5 346.60 лв.(пет хиляди триста четиридесет и шест лева и шестдесет стотинки).

Търгът ще се проведе на 25.06.2018 г. (понеделник) от 17.00 часа, в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 25.06.2018 г. (понеделник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 28.06.2018 г. (четвертък), от 17.00 часа

Цената на 1 бр. тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС.

Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт-офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на Общината, www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД .    

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ