Log in

Обява за продажба на поземлен имот с идентификатор 02676.501.3621 в гр. Банско

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 02676.501.3621 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на изп.д. на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к. 2770, ЧЕРЕШАТА, площ: 709 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), съседи: 02676.501.4080, 02676.501.2443, 02676.501.3469.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 1832/25.02.2016 г., надлежно вписан в Службата по вписвания към РС- Разлог с вх. р. № 705/29.02.2016 г., акт № 84, том ІІІ, дело 449/2016 г.

Началната тръжна цена е в размер на 38 200.00 лв. (тридесет и осем хиляди и двеста лева и нула стотинки).Върху сумата се начислява и дължи местен данък, режийни и ДДС.

Стъпката за наддаване е 400.00 лв. (четиристотин лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 4000.00 лв. (четири хиляди лева).

Търгът ще се проведе на 25.06.2018 г. (понеделник) от 17.30 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” № 1.            

При непровеждане на търга на 25.06.2018 г. (понеделник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 28.06.2018 г. (четвъртък) от 17.30 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с вкл. ДДС.

Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ