Log in

Обява за отдаване под наем на помещения в сграда с идентификатор 02676.501.304.1 в гр. Банско

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелни обекти, находящи се на първия етаж в сграда с идентификатор 02676.501.304.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, както следва: самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.304.1.1,      самостоятелен      обект     с    идентификатор     02676.501.304.1.2, самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.304.1.3, самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.304.1.4 и самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.304.1.5.

Помещенията се отдават под наем с предназначение - за работни офиси на лица, осъществяващи дейност по организация, изграждане, експлоатация и контрол на общински

паркинги на територията на Община Банско, включително изграждане на „Синя зона”, принудително преместване на ПТС с технически средства и други съпътстващи дейности.

Началната тръжна цена е в размер на 155.40 лв. (сто петдесет и пет лева и четиридесет стотинки)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 15.00 лв. (петнадесет лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведе на 25.06.2018 г. (понеделник) от 17.15 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.            

При непровеждане на търга на 25.06.2018 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 28.06.2018 г. (четвъртък) от 17.15 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с вкл. ДДС.

Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ