Log in

Обява за отдаване под наем на 200кв.м. от сграда 02676.150.1612.47

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, с площ от 200.00кв.м.,/тринадесета и читиринадесета гаражни врати/, брой етажи: 1 (един), предназначение: сграда със специално предназначение, номер по предходен план: няма. Сградата е разположена в поземлен имот 02676.150.1612 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр, Банско, местност «Карагача» (бивша казарма). За имота е съставен АОС № 1028/23.04.2013 г.

Частта от сградата се отдава под наем за производствена дейност и складови помещения.

Началната тръжна цена е в размер на 100.00 лв. (сто лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 10.00 лв. (десет лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведе на 26.06.2018г. (вторник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” № 1.            

При непровеждане на търга на 26.06.2018г. (вторник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 28.06.2018 г. (четвъртък) от 17.00 часа.

Тръжната документация ще се продава на фронт-офиса на Общинска администрация - Банско, като цената на 1 бр. тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС.

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ