Log in

ОБЯВА за продажба на ПИ 21498.350.532 по КК и КР на гр. Добринище

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 21498.350.532 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, общ. Банско, одобрени със заповед № РД-18-92/15.12.2007г. на изп.д на АК, последно изменение със заповед: КД-14-01-30/10.01.2013г. на началника на СГКК-Благоевград, с адрес на поземлен имот: гр.Добринище, п.к. 2777 с площ от 794 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), съседи: 21498.350.68, 21498.350.17, 21498.360.547, 21498.360.504;

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 2102/15.03.2017 год., надлежно вписан в службата по вписвания към РС- Разлог с вх. р. № 1055/ 22.03.2017г., акт № 185, том III, дело 697/2017г.

Началната тръжна цена е в размер на 4506.70лв. (четири хиляди петстотин и шест лева и седемдесет стотинки). Върху сумата се начислява и дължи местен данък, режийни и ДДС.

Стъпката за наддаване е 450.00 лв. (четиристотин и петдесет лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 1000.00 лв. ( хиляда лева).

Търгът ще се проведе на 04.06.2018г. (понеделник) от 17.15 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” № 1.            

При непровеждане на търга на 04.06.2018г. (понеделник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 07.06.2018г. (четвъртък) от 17.15 часа.

Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ