Log in

Обява за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.37 по КК и КР на гр. Банско

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ площ от 234 кв.м., представляващ част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, с площ от 1003 кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: сграда със специално предназначение, номер по предходен план: няма. Сградата е разположена в поземлен имот 02676.150.1612 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр, Банско, местност «Карагача» (бивша казарма).

Сградата се отдава под наем за производствена дейност и складови помещения.          

Началната тръжна цена е в размер на 117.00 лв. (сто и седемнадесет лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 11.70 лв. (единадесет лева и седемдесет стотинки).

Депозитната вноска за участие в търга е 1000.00 лв. (хиляда лева).

Търгът ще се проведе на 05.06.2018 г. (вторник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.            

При непровеждане на търга на 05.06.2018 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 08.06.2018 г. (петък) от 17.00 часа.

Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ