Log in

Обява за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 21498.270.1 по КК и КР на гр. Добринище

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 21498.270.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, местност „Логовето”, площ: 2 859 кв.м. (две хиляди осемстотин петдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, предишен идентификатор: 21498.312.564, номер по предходен план: 270001. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 33/15.10.1998 г.

Имотът се отдава под наем с предназначение - за временен открит паркинг и поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности.

Началната тръжна цена е в размер на 571.80 лв. (петстотин седемдесет и един лева и осемдесет стотинки)/месечно без включен ДДС.

Стъпката за наддаване е 50.00 лв. (петдесет лева).

Срокът за отдаване под наем е 1 (една) година от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 1000.00 лв. (хиляда лева).

Търгът ще се проведе на 26.04.2021г.(понеделник) от 17.00 часа, в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 26.04.2021г. (понеделник) да се проведе повторен търг, при същите условия и на същото място на 29.04.2021 г. (четвъртък) от 17.00 часа.  

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ