Log in

Обява за продажба на сграда с идентификатор 54136.6.247.1 по КК и КР на с. Осеново

Банско обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 54136.6.247.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Осеново, общ. Банско, одобрени със Заповед РД-18-603/03.09.2019 г. на изп.д. на АГКК, разположена в поземлени имоти с идентификатори 54136.6.247, 54136.6.248, 54136.6.249 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 54136.6.247, застроена площ: 115 кв.м., брой етажи: 1 (един), брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

Началната тръжна цена е в размер на 3 899.00 лв. (три хиляди осемстотин деветдесет и девет лева). Върху сумата се начислява и дължи данък придобиване на имущество. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДС върху сумата не се начислява ДДС.

Стъпката за наддаване е 300.00 лв. (триста лева).

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 1 000.00 лв. (хиляда лева).

Търгът ще се проведе на 01.03.2021 г. (понеделник) от 17.15 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 01.03.2021 г. (понеделник) да се проведе повторен търг, при същите условия и на същото място на 04.03.2021 г. (четвъртък) от 17.15 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ