Log in

Обява за отдаване под наем на част от сграда и терен в бившата Казарма

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сграда - публична общинска собственост, с площ от 1315 кв.м., находяща се в западната част на сграда с идентификатор 02676.150.1612.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, с обща площ от 1747 кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: сграда със специално предназначение, номер по предходен план: няма и 1000 кв.м. от поземлен имот 02676.150.1612 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, местност «Карагача» (бивша казарма). За имота е съставен АОС № 1028/23.04.2013 г.

Сградата се отдава под наем за производствена дейност и складови помещения.

Дата, място и час на провеждане на търга с явно наддаване:

На 29.07.2020г. (сряда) от 17.00 часа, в Административната сграда на Община Банско в гр.Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 29.07.2020 г. (сряда) да се проведе повторен търг, при същите условия и на същото място на 31.07.2020 г. (петък) от 17.00 часа.

Началната тръжна цена е 957.50 лв. (деветстотин петдесет и седем лева и петдесет стотинки)/месечно без включен ДДС.

Стъпката за наддаване е 95.75 лв. (деветдесет и пет лева и седемдесет и пет стотинки).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.          

Депозитната вноска за участие в търга е 2000.00 лв. (две хиляди лева), която трябва да е постъпила по сметка на Община Банско най-късно до края на последния работен ден, предхождащ деня на търга:

IBAN сметка : BG36 FINV 9150 33BG N0M1 YP

BIC код : FINV BGSF

Обслужваща банка: “Първа Инвестиционна Банка” АД.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ