Log in

ОБЯВА

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, представляващ Сграда с идентификатор 21498.350.419.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добринище,п.к.2777, ул.Никола Вапцаров“№ 1,сградата е разположена в поземлен имот 21498.350.419, застроена площ: 26 кв.м., брой надземни гаражи:1, брой подземни гаражи:няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата:няма данни,предназначение: хангар, депо, гараж.

Сградата се отдава под наем с предназначение - за гараж.

Началната тръжна цена е 30.00 лв. (тридесет лева)/месечнобез включен ДДС.

Стъпката за наддаване е 3.00 лв. (три лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 200.00 лв. (двеста лева).

Търгът ще се проведе на 26.05.2020г. (вторник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” № 1.            

При непровеждане на търга на 26.05.2020г. (вторник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 28.05.2020г. (четвъртък) от 17.00 часа.

Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ