Log in

Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.15.5 по КК и КР на гр. Банско

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.15.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, самостоятелният обект се намира в сграда № 15, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2320, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, площ: 48.68 кв.м., ниво: 1.

Имотът се отдава под наем с предназначение - за ателие по дърворезба и арт галерия.

Началната тръжна цена е в размер на 131.44 лв. (сто тридесет и един лева и четиридесет и четири стотинки)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 13.00 лв. (тринадесет лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведена18.05.2020 г. (понеделник) от 17.30 часа в Административната сграда на Община Банско в гр.Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 18.05.2020 г. (понеделник) да се проведе повторен търг, при същите условия и на същото място на 21.05.2020 г. (четвъртък) от 17.30часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ