Log in

Секретар на Община Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ИВАН ДОКТОРОВ

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БАНСКО

IvanD

ресор дата на раждане образование   телефон e-mail

Административно обслужване;

Канцелария; Обществен ред и сигурност;

Безопасност и организация на движението

29 декември 1972 г.

висше

Технически университет, специалност "Компютърни системи"

семеен, с две деца 0749/88611 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Секретарят на общината (чл.43, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗМСМА):

1. Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование.

2. Секретарят на общината организира и отговаря за:

   2.1. Дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;

   2.2. Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

   2.3. Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;

   2.4. Разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;

   2.5. Работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

   2.6. Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.