Log in

СПИСЪК С НЕПОДАЛИТЕ В СРОК ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ ПРЕД Общински съвет - Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

СПИСЪК С НЕПОДАЛИТЕ В СРОК ДЕКЛАРАЦИИПО ЧЛ.35 АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ ЗА 2019Г.

По ред

Вх. №/дата

Име и фамилия

Заемана длъжност

Декларации по чл.35 ал.1

НЯМА

Вътрешни правила за организация и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Банско