Log in

Декларации ЗПКОНПИ

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ от служителите на общинска администрация - кметство Добринище

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАНСКО кметство Добринище
Вх.номер/Дата Име и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл.35 ал.1
т.1 и т.3 т.2 и т.4
1 1/21.05.2018 г. Снежана Венчова Ергина счетоводител   чл.35, ал.1
2 2/21.05.2018 г. Илиан Иванов Шопов старши специалист   чл.35, ал.1
3 3/21.05.2018 г. Райна Георгиева Попова старши специалист   чл.35, ал.1
4 4/21.05.2018 г. Магдалена Иванова Топузова специалист   чл.35, ал.1
5 ЗПК-115/14.05.2019г. Снежана Венчова Ергина счетоводител   чл.35, ал.1
6 ЗПК-116/14.05.2019г. Райна Георгиева Попова старши специалист   чл.35, ал.1
7 ЗПК-117/14.05.2019г. Илиан Иванов Шопов старши специалист   чл.35, ал.1
8 ЗПК-118/14.05.2019г. Трайчо Андреев технически секретар   чл.35, ал.1
9 ЗПК-119/14.05.2019г. Магдалена Топузова специалист   чл.35, ал.1
10 ЗПК-120/14.05.2019г. Елена Мунина деловодител   чл.35, ал.1
11 ЗПК-121/14.05.2019г. Мария Тракалджиева касиер   чл.35, ал.1

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ, ал. 1, т. 1 от служителите на общинска администрация Банско

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ 35, ал.1, т.1 ОТ ЗПКОНПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАНСКО
Вх.номер/Дата Име и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл.35 ал.1, т.1
1 6.4.2018 Елена Кушлева старши счетоводител чл.35, ал.1, т.1 - напуснал
2 10.5.2018 Елена Кирицова старши счетоводител чл.35, ал.1, т.1
3 8.6.2018 Светла Събчева директор Музеен комплекс чл.35, ал.1, т.1
4 20.7.2018 Димитрина Радичева технически сътрудник чл.35, ал.1, т.1
5 25.7.2018 Красимира Дивизиева счетоводител чл.35, ал.1, т.1 - напуснал
6 3.8.2018 Йорданка Везюва медицинска сестра чл.35, ал.1, т.1 - напуснал
7 28.8.2018 Мария Иливчева старши специалист чл.35, ал.1, т.1 - напуснал
8 20.9.2018 Диана Чобанова медицинска сестра чл.35, ал.1, т.1 - напуснал
9 28.9.2018 Елена Драгосинова старши счетоводител чл.35, ал.1, т.1
10 ЗПК-1/03.01.19 Ани Тренчева специалист чл.35, ал.1, т.1
11 ЗПК-4/07.01.19 Магдалина Тодорова врид директор ДГ "Здравец" чл.35, ал.1, т.1 - напуснал
12 ЗПК-9/07.01.19г. Мариела Пазвантова старши специалист чл.35, ал.1, т.1
13 ЗПК-11/07.02.19г. Елена Загорчина медицинска сестра чл.35, ал.1, т.1
14 ЗПК-12/13.02.19г. Владимир Кушлев секретар на община Банско чл.35, ал.1, т.1 - напуснал
15 ЗПК-15/06.03.2019 Атанаска Юрукова счетоводител чл.35, ал.1, т.1 - напуснал
16 ЗПК-17/08.03.2019 Здравко Чобанов системен администратор чл.35, ал.1, т.1
17 ЗПК-21/15.03.2019 Методи Белчин младши експерт чл.35, ал.1, т.1
18 ЗПК-23/28.03.2019 Константин Кожарев началник отдел чл.35, ал.1, т.1
19 ЗПК-30/24.04.2019 Емилия Иванова здравен медиатор чл.35, ал.1, т.1
20 ЗПК-39/03.05.2019 Елена Кушлева началник отдел чл.35, ал.1, т.1 - напуснал
21 ЗПК-140/10.06.2019 Силвия Терзиева специалист чл.35, ал.1, т.1 - напуснал
22 ЗПК-143/12.09.2019 Радослава Халачева счетоводите чл.35, ал.1, т.1

23

ЗПК-146/07.10.2019 г.

Елена Обецанова

счетоводител

чл.35, ал.1, т.1

24

ЗПК-151/18.11.2019 г.

Елена Кюлева

Кметски наместник

чл.35, ал.1, т.1

25

ЗПК-152/18.11.2019 г.

Мариана Парлапанова

Кметски наместник

чл.35, ал.1, т.1

26

ЗПК-153/18.11.2019 г.

Димитър Цуков

Кметски наместник

чл.35, ал.1. т.1

27

ЗПК-154/18.11.2019 г.

Илия Белев

Кметски наместник

чл.35, ал.1, т.1

28

ЗПК-155/19.11.2019 г.

Костадин Атанасов

Заместник кмет

чл.35, ал.1. т.1

29

ЗПК-156/22.11.2019 г.

Йорданка Цакова

Главен експерт „Хуманитарни дейности"

чл.35, ал.1, т.1

30

ЗПК-157/25.11.2019 г.

Иван Докторов

Главен експерт „Канцелария"

чл.35. ал.1, т.1

31

 ЗПК-161/29.11.2019 г Сашка Въчкова

Заместник кмет

чл.35. ал.1, т.1

32

ЗПК-168/12.12.2019 г. Стойчо Баненски

Заместник Кмет

чл.35, ал.1, т.1

33 ЗПК-170/19.12.2019 г. Мария Друнчилова Младши експерт чл.35, ал.1, т.1
34 ЗПК-172/20.12.2019 г. Елка Обецанова Специалист "Култура" чл.35, ал.1, т.1
35 ЗПК-2 /02.01.2020 г. Мартин Бориков Юрисконсулт чл.35, ал.1, т.1
36 ЗПК-4 / 06.03.2020 г. Лили Рошкова специалист чл.35, ал.1, т.1
37 ЗПК-7 / 11.03.2020 г. Йорданка Цакова Началник отдел чл.35, ал.1, т.1
38 ЗПК-8 / 10.04.2020 г. Елена Драгосинова Началник отдел чл.35, ал.1, т.1
39 ЗПК-9 / 10.06.2020 г. Йорданка Еринина Главен специалист чл.35, ал.1, т.1
40 ЗПК-12/15.07.2020 г. Диана Попова Младши експерт „Образование” чл.35, ал.1, т.1
41 ЗПК-14/20.08.2020 г. Ирина Кехайова Специалист Общински съвет чл.35, ал.1, т.1
42 Вх.№ ЗПК-96/11.10.21 г. Виктория Тренчева-Пепелянкова специалист Икономическо развитие чл.35, ал.1, т.1
43 Вх.№ ЗПК-98/11.10.21 г. Десислава Хаджирускова Директор на дирекция чл.35, ал.1, т.1
44 Вх.№ ЗПК101/14.10.21г. Мария Малчова-Василева Юрисконсулт чл.35, ал.1, т.1
45 Вх.№ ЗПК-103/15.12.2021 г. Виктория Тренчева-Пепелянкова специалист Икономическо развитие чл.35, ал.1, т.3
46 Вх.№ ЗПК-27/05.05.2022 г. Елена Георгиева специалист ТСУ чл.35, ал.1, т.1
47 Вх.№ ЗПК-31/11.05.2022 г. Мария Друнчилова Началник отдел ОСЗГ чл.35, ал.1, т.1
48 Вх.№ ЗПК-79/12.07.2022 г. Радостина Цигорийна специалист „Икономическо развитие” чл.35, ал.1, т.1
49 Вх.№ ЗПК-80/28.07.2022 г. Магдалена Калоянова специалист  Технически секретар чл.35, ал.1, т.1

Публичен регистър на подалите декларации по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ, съгласно §2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ пред органа по назначаването

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ал.1 ОТ ЗПКОНПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАНСКО
Вх.номер/Дата Име и фамилия Заемана длъжност Декларации по чл.35, ал.1
216 Вх.№ ЗПК-27/05.05.2022 г. Елена Георгиева специалист ТСУ чл.35, ал.1, т.2
217 Вх.№ ЗПК-78/12.07.2022 г. Радостина Цигорийна специалист „Икономическо развитие чл.35, ал.1, т.2
218 Вх.№ ЗПК-78/12.07.2022 г. Магдалена Калоянова специалист Технически секретар чл.35, ал.1, т.2

Публичен регистър на подалите декларации по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ, съгласно §2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ пред органа по назначаването

Rегистър на декларации по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ
Вх.номер/Дата Име и фамилия Заемана длъжност Декларация по чл.35 ал.1, т.3
1  ЗПК-142/05.09.2019г. Георги Кадев юрисконсулт чл.35, ал.1, т.3
2 ЗПК-169/12.12.2019 г. Иван Докторов Секретар чл.35, ал.1, т.3
3 ЗПК-169/12.12.2019 г. Георги Чипилев Кметски наместник чл.35, ал.1, т.3
4 Вх.№ ЗПК-31/11.05.2022 г. Мария Друнчилова Началник отдел ОСЗГ чл.35, ал.1, т.3

Архив

2018 г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ал.1 ОТ ЗПКОНПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАНСКО
Вх.номер/Дата Име и фамилия Заемана длъжност Декларации по чл.35, ал.1
1 28.05.2018 г. Елена Боденова директор на ДГ "Слънце" - с.Места чл.35, ал.1 т.1
2 08.06.2018 г. Николай Лечев управител Общински паркинги чл.35, ал.1 т.1 - напуснал
3 07.06.2018 г. Маргарита Осенова директор на ДГ "Здравец" чл.35, ал.1 т.1 - напуснал
4 08.06.2018 г. Светла Барякова директор на Музеен комплекс чл.35, ал.1 т.1
5 01.06.2018 г. Лиляна Джамбазка гл.специалист Обреден дом чл.35, ал.1 т.1 - напуснал
6 08.06.2018 г. Даниела Янчивичина медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
7 08.06.2018 г. Фиданка Галчева медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
8 08.06.2018 г. Женя Жекова медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
9 08.06.2018 г. Тодорка Хаджиева медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
10 08.06.2018 г. Маргарита Мунина медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
11 08.06.2018 г. Магдалена Златева медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
12 08.06.2018 г. Николина Хаджиева медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
13 08.06.2018 г. Мариана Стойкова медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
14 08.06.2018 г. Милена Лейкова медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1 - напуснала
15 08.06.2018 г. Димитрина Георгиева медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
16 08.06.2018 г. Фатма Мезин медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
17 08.06.2018 г. Елена Бистрина медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
18 08.06.2018 г. Милена Колчагова медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
19 08.06.2018 г. Василка Гурева медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
20 08.06.2018 г. Катя Божкова медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
21 08.06.2018 г. Емилия Нусторова медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
22 08.06.2018 г. Мария Главчева секретар МКБППМН чл.35, ал.1 т.1
23 08.06.2018 г. Иванка Бонкина старши експерт чл.35, ал.1 т.1 - напуснал
25 22.05.2018 г. Димитър Бистрин старши специалист чл.35, ал.1 т.1
26 08.06.2018 г. Ружа Рускова специалист чл.35, ал.1 т.1
27 06.06.2018 г. Райна Цигорийна началник отдел чл.35, ал.1 т.1
28 21.05.2018 г. Георги Нусторов началник отдел чл.35, ал.1 т.1
29 21.05.2018 г. Мария Сариева младши експерт чл.35, ал.1 т.1
30 22.05.2018 г. Петя Ваканчина старши специалист чл.35, ал.1 т.1
31 22.05.2018 г. Недялка Калинкова главен специалист чл.35, ал.1 т.1
32 07.06.2018 г. Георги Янчовичин старши специалист чл.35, ал.1 т.1
33 08.06.2018 г. Николай Кушлев началник отдел чл.35, ал.1 т.1
34 22.05.2018 г. Марин Друнчилов специалист чл.35, ал.1 т.1
35 22.05.2018 г. Милена Георгиева началник отдел чл.35, ал.1 т.1
36 23.05.2018 г. Георги Георгиев специалист чл.35, ал.1 т.1
37 23.05.2018 г. Верка Колчагова старши специалист чл.35, ал.1 т.1 - напуснал
38 07.06.2018 г. Димитрина Гогова-Чеканарова младши експерт чл.35, ал.1 т.1
39 18.05.2018 г. Елена Донева старши експерт чл.35, ал.1 т.1
40 21.05.2018 г. София Добринкова-Пантева младши експерт чл.35, ал.1 т.1 - напуснала
41 21.05.2018 г. Цветанка Обецанова началник отдел чл.35, ал.1 т.1
42 22.05.2018 г. Виолета Тренчева младши експерт чл.35, ал.1 т.1
44 22.05.2018 г. Елисавета Кацарова старши специалист чл.35, ал.1 т.1 - напуснала
45 16.05.2018 г. Мариана Обецанова главен експерт чл.35, ал.1 т.1
46 06.06.2018 г. Георги Кадев юрисконсулт чл.35, ал.1 т.1
47 06.06.2018 г. Рая Солакова старши специалист чл.35, ал.1 т.1
48 06.06.2018 г. Таня Станчева началник отдел чл.35, ал.1 т.1
49 08.06.2018 г. Атанас Тотин специалист чл.35, ал.1 т.1
50 08.06.2018 г. Емилия Къшева старши специалист чл.35, ал.1 т.1 - напуснала
51 08.06.2018 г. Мария Златева младши експерт чл.35, ал.1 т.1 - напуснала
52 18.05.2018 г. Виктория Клечерова старши експерт чл.35, ал.1 т.1 - напуснал
53 18.05.2018 г. Десислава Витанова младши експерт чл.35, ал.1 т.1
54 21.05.2018 г. Евелина Денина главен специалист чл.35, ал.1 т.1
55 21.05.2018 г. Мариана Черешарова старши специалист чл.35, ал.1 т.1
56 22.05.2018 г. Елина Чорбаджиева старши юрисконсулт чл.35, ал.1 т.1
57 22.05.2018 г. Иванка Марчева старши специалист чл.35, ал.1 т.1
58 22.05.2018 г. Елена Кирицова старши счетоводител чл.35, ал.1 т.1
59 08.06.2018 г. Магдалена Арнаудова счетоводител-касиер чл.35, ал.1 т.1
60 08.06.2018 г. Мария Колчагова старши счетоводител чл.35, ал.1 т.1 - напуснала
61 08.06.2018 г. Димитър Русков директор на дирекция чл.35, ал.1 т.1
62 05.07.2018 г. Красимира Дивизиева счетоводител чл.35, ал.1 т.1 - напуснал
63 18.05.2018 г. Мария Георгиева Пидова главен специалист чл.35, ал.1 т.1
64 18.05.2018 г. Красимира Аврамова главен специалист чл.35, ал.1 т.1 - напуснал
65 21.05.2018 г. Риса Хаджипопова юрисконсулт чл.35, ал.1 т.1
66 21.05.2018 г. Мария Малчова юрисконсулт чл.35, ал.1 т.1
67 29.05.2018 г. Ева Проева главен експерт чл.35, ал.1 т.1
68 01.06.2018 г. Снежана Рускова главен специалист чл.35, ал.1 т.1
69 06.06.2018 г. Елена Колчагова старши специалист чл.35, ал.1 т.1
70 07.06.2018 г. Георги Ангелов специалист чл.35, ал.1 т.1
71 15.05.2018 г. Сашка Бояджиева главен специалист чл.35, ал.1 т.1
72 21.05.2048 г. Зинаида Златева главен специалист чл.35, ал.1 т.1
73 22.05.2018 г. Елка Капизиина старши експерт чл.35, ал.1 т.1
74 23.05.2018 г. Иванка Кузманина началник отдел чл.35, ал.1 т.1
75 01.06.2018 г. Мария Загорчина специалист чл.35, ал.1 т.1
76 05.06.2018 г. Иванка Янчовичина главен специалист чл.35, ал.1 т.1
77 06.06.2018 г. Мария Марандина старши специалист чл.35, ал.1 т.1
78 08.06.2018 г. Мариана Терзиева главен специалист чл.35, ал.1 т.1
79 14.05.2018 г. Десислава Хаджирускова директор на дирекция чл.35, ал.1 т.1
80 21.05.2018 г. Елена Тодева-Смедърчин финансов контрольор чл.35, ал.1 т.1
81 16.05.2018 г. Елка Андонова главен вътрешен одитор чл.35, ал.1 т.1
82 29.05.2018 г. Марияна Ръткова главен вътрешен одитор чл.35, ал.1 т.1
86 02.08.2018 г. Николина Толина главен специалист чл.35, ал.1 т.1
87 02.08.2018 г. Димитрина Радичева техничски сътрудник чл.35, ал.1 т.1
89 22.10.2018 г. Елена Драгосинова старши счетоводител чл.35, ал.1 т.1

2019 г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ал.1 ОТ ЗПКОНПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАНСКО
Вх.номер/Дата Име и фамилия Заемана длъжност Декларации по чл.35, ал.1
90 ЗПК-2/03.01.19г. Елена Герина страрши специалист чл.35, ал.1 т.1
92 ЗПК-5/07.01.19г. Ани Тренчева специалист чл.35, ал.1 т.1
93 ЗПК-8/13.02.19г. Мариела Пазвантова старши специалист чл.35, ал.1 т.1
94 ЗПК-10/13.02.19г. Елена Загорчина медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
95 ЗПК-14/15.02.19г. Владимир Кушлев секретар на община Банско чл.35, ал.1 т.1 - напуснал
96 ЗПК-24/19.04.2019 г. Мариана   Обецанова Главен експерт  чл.35, ал.1 т.1
97 ЗПК-25/19.04.2019 г. Мария Сариева Младши експерт чл.35, ал.1 т.1
98 ЗПК-26/19.04.2019 г. Недялка Калинкова Гл.специалист  чл.35, ал.1 т.1
99 ЗПК-27/22.04.2019 г. Елена Смедърчин Финансов контрольор чл.35, ал.1 т.1
100 ЗПК-28/22.04.2019 г. Риса Хаджипопова Юрисконсулт чл.35, ал.1 т.1
101 ЗПК-31/24.04.2019 г. Цветанка Обецанова Началник отдел чл.35, ал.1 т.1
102 ЗПК-32/24.04.2019 г. Николина Толина Гл.специалист чл.35, ал.1 т.1
103 ЗПК-33/24.04.2019 г. Георги Кадев Юрисконсулт чл.35, ал.1 т.1
104 ЗПК-34/24.04.2019 г. Елена Донева Ст.експерт чл.35, ал.1 т.1
105 ЗПК-35/24.04.2019 г. Десислава Хаджирускова Директор дирекция чл.35, ал.1 т.1
106 ЗПК-36/25.04.2019 г. Рая   Солакова Ст.специалист чл.35, ал.1 т.1
107 ЗПК-37/25.04.2019 г. Мария Пидова Ст.специалист чл.35, ал.1 т.1
108 ЗПК-38/30.04.2019 г. Марияна Стойкова Медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
109 ЗПК-40/07.05.2019 г. Красимира Аврамова Гл.специалист чл.35, ал.1 т.1 - напуснал
110 ЗПК-43/07.05.2019 г. Виолета Тренчева Младши експерт чл.35, ал.1 т.1
111 ЗПК-44/08.05.2019 г. Марияна Ръткова Главен вътрешен одитор чл.35, ал.1 т.1
112 ЗПК-45/08.05.2019 г. Елка Андонова Главен вътрешен одитор чл.35, ал.1 т.1
113 ЗПК-46/08.05.2019 г. Милена Лейкова Медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
114 ЗПК-47/08.05.2019 г. Мария Пидова Гл.специалист чл.35, ал.1 т.1
115 ЗПК-48/09.05.2019 г. Елена Боденова Директор на ДГ „Слънце”-Места чл.35, ал.1 т.1
116 ЗПК-49/09.05.2019 г. Катя Божкова Медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
117 ЗПК-50/09.05.2019 г. Димитрина Георгиева Медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
118 ЗПК-52/09.05.2019 г. Мария Марандина Ст.специалист чл.35, ал.1 т.1
119 ЗПК-53/09.05.2019 г. Георги Георгиев Специалист чл.35, ал.1 т.1
120 ЗПК-54/10.05.2019 г. Димитър Бистрин Ст.специалист чл.35, ал.1 т.1
121 ЗПК-55/10.05.2019 г. Мария Загорчина Специалист чл.35, ал.1 т.1
122 ЗПК-56/10.05.2019 г. Марин Друнчилов Специалист  чл.35, ал.1 т.1
123 ЗПК-57/10.05.2019 г. Магдалена Златева Медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
124 ЗПК-58/10.05.2019 г. Елена Колчагова Ст.специалист чл.35, ал.1 т.1
127 ЗПК-61/13.05.2019 г. Мария Малчова Юрисконсулт чл.35, ал.1 т.1
128 ЗПК-62/13.05.2019 г. Георги Нусторов Началник отдел чл.35, ал.1 т.1
129 ЗПК-63/13.05.2019 г. Емилия Нусторова Медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
130 ЗПК-64/13.05.2019 г. Красимира Дивизиева Счетоводител чл.35, ал.1 т.1 - напуснал
131 ЗПК-65/13.05.2019 г. Елена Бистрина Медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
132 ЗПК-66/13.05.2019 г. Мария Колчагова Старши счетоводител чл.35, ал.1 т.1 - напуснала
133 ЗПК-67/13.05.2019 г. Елена Драгосинова Старши счетоводител чл.35, ал.1 т.1
135 ЗПК-69/13.05.2019 г. Димитрина Чеканарова Мл.експерт  чл.35, ал.1 т.1
136 ЗПК-70/13.05.2019 г. Верка Колчагова Ст. Специалист чл.35, ал.1 т.1 - напуснала
137 ЗПК-71/13.05.2019 г. Евелина Денина Гл.специалист чл.35, ал.1 т.1
138 ЗПК-72/13.05.2019 г. Елина Чорбаджиева Ст.юрисконсулт чл.35, ал.1 т.1
139 ЗПК-73/13.05.2019 г. Ева Проева Гл.специалист чл.35, ал.1 т.1
140 ЗПК-74/13.05.2019 г. Елена Кирицова Мл.експерт  чл.35, ал.1 т.1
141 ЗПК-75/13.05.2019 г. Атанас Тотин Специалист чл.35, ал.1 т.1
142 ЗПК-76/13.05.2019 г. Мария Главчева Секретар МКБППМН чл.35, ал.1 т.1
144 ЗПК-78/13.05.2019 г. Женя Жекова Медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
145 ЗПК-79/13.05.2019 г. Милена Колчагова Медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
146 ЗПК-80/13.05.2019 г. Маргарита Мунина Медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
147 ЗПК-81/13.05.2019 г. Даниела Янчовичина Медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
148 ЗПК-82/13.05.2019 г. Емилия Къшева Старши специалист чл.35, ал.1 т.1 - напуснала
149 ЗПК-83/13.05.2019 г. Мария Златева Старши специалист чл.35, ал.1 т.1
150 ЗПК-84/13.05.2019 г. Василка Гурева Медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
151 ЗПК-85/13.05.2019 г. Снежана Рускова Технически сътрудник чл.35, ал.1 т.1
152 ЗПК-86/13.05.2019 г. Ружа Рускова Специалист чл.35, ал.1 т.1
153 ЗПК-87/14.05.2019 г. Иванка Бонкина Ст.експерт чл.35, ал.1 т.1
154 ЗПК-88/14.05.2019 г. Иванка Марчева Ст.специалист чл.35, ал.1 т.1
155 ЗПК-89/14.05.2019 г. Цветанка Обецанова Началник отдел чл.35, ал.1 т.1
157 ЗПК-91/14.05.2019 г. Елена Тодева Смедърчин Финансов контрольор чл.35, ал.1 т.1
158 ЗПК-92/14.05.2019 г. Георги Янчовичин Ст.спец. чл.35, ал.1 т.1
159 ЗПК-93/14.05.2019 г. Виктория Клечерова Началник отдел чл.35, ал.1 т.1
160 ЗПК-94/14.05.2019 г. Иванка Янчовичина Гл.спец. чл.35, ал.1 т.1
161 ЗПК-95/14.05.2019 г. Елка Капизийна Младши експерт чл.35, ал.1 т.1
162 ЗПК-96/14.05.2019 г. Зинаида Златева Гл.спец. чл.35, ал.1 т.1
163 ЗПК-97/14.05.2019 г. Тодорка Хаджиева Медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
164 ЗПК-98/14.05.2019 г. Таня Станчева Началник отдел чл.35, ал.1 т.1
165 ЗПК-99/14.05.2019 г. Сашка Бояджиева Главен специалист чл.35, ал.1 т.1
166 ЗПК-100/14.05.2019 г. Георги Ангелов Специалист чл.35, ал.1 т.1
167 ЗПК-101/14.05.2019 г. Магдалена Арнаудова Счетоводител чл.35, ал.1 т.1
168 ЗПК-102/14.05.2019 г. Димитър Русков Началник отдел  чл.35, ал.1 т.1
169 ЗПК-103/14.05.2019 г. Мариана Черешарова Старши специалист  чл.35, ал.1 т.1
170 ЗПК-104/14.05.2019 г. Фатма Мезин Медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
171 ЗПК-105/14.05.2019 г. Николай Кушлев Началник отдел чл.35, ал.1 т.1
172 ЗПК-106/14.05.2019 г. Елисавета Кацарова Старши специалист чл.35, ал.1 т.1 - напуснала
173 ЗПК-109/14.05.2019 г. Иванка Кузманина Началник отдел  чл.35, ал.1 т.1
174 ЗПК-110/14.05.2019 г. Милена Георгиева Началник отдел    чл.35, ал.1 т.1
178 ЗПК-114/14.05.2019 г. Димитрина Радичева Техн.сътрудник чл.35, ал.1 т.1
179 ЗПК-122/15.05.2019 г. Мариана Терзиева Главен специалист    чл.35, ал.1 т.1
180 ЗПК-123/15.05.2019 г. Райна Цигорийна Началник отдел чл.35, ал.1 т.1
181 ЗПК-124/15.05.2019 г. Светла Барякова ВрИД Директор   Музеен комплекс чл.35, ал.1 т.1
182 ЗПК-125/15.05.2019 г. Фиданка Галчева Медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
183 ЗПК-126/15.05.2019 г. Николина Хаджиева Медицинска сестра чл.35, ал.1 т.1
184 ЗПК-127/15.05.2019 г. Лиляна Джамбазка Ст. специалист чл.35, ал.1 т.1
185 ЗПК-128/15.05.2019 г. Сарка Хаджиева Ръководител ДЦПЛУ чл.35, ал.1 т.2 - напуснала
186 ЗПК-129/15.05.2019 г. Йорданка Цакова Управител „Защитени жилища 3 и 4 чл.35, ал.1 т.2
187 ЗПК-130/15.05.2019 г. Нефис Туталъ Ръководител ЦНСТПЛД – с.Места чл.35, ал.1 т.2
188 ЗПК-131/15.05.2019 г. Ася Туталъ Управител ДЦСХ-Филипово, Места чл.35, ал.1 т.2
189 ЗПК-132/15.05.2019 г. Надежда Парапунова Социален работник чл.35, ал.1 т.2
190 ЗПК-133/15.05.2019 г. Милица Захова Управител ДС ПАТРОНАЖ чл.35, ал.1 т.2 - напуснал
191 ЗПК-134/15.05.2019 г. Йорданка Василева Управител ЗСУ- ДЦДМУ чл.35, ал.1 т.2
192 ЗПК-135/15.05.2019 г. Елена Говедарева Управител „защитени жилища 1 и 2 чл.35, ал.1 т.2
193 ЗПК-136/15.05.2019 г. Катерина Барякова Ръководител ЗСУ чл.35, ал.1 т.2 - напуснал
195 ЗПК- 144/16.09.2019г. Радосалава  Халачева Счетоводител чл.35, ал.1 т.1

196

ЗПК-147/31.10.2019 год.

Елена Обецанова

Счетоводител

чл.35, ал.1 т.2

197

ЗПК-158/25.11.2019 год.

Илия Белев

Кметски наместник

чл.35, ал.1 т.2

198

ЗПК-159/25.11.2019 гад.

Елена Кюлева

Кметски наместник

чл.35, ал.1 т.2

199

ЗПК-160/25.11.2019 год.

Мариана Парлапанова

Кметски наместник

чл.35, ал.1 т.2

200

173/20.12.2019 год.

Иван Докторов

Главен експерт Канцелария

чл.35, ал.1, т.2

201 173/20.12.2019 год. Иван Докторов Главен експерт Канцелария чл.35, ал.1, т.2
202 ЗПК- 167/12.12.2019 год. Димитър  Цуков Кметски наместник чл.35, ал.1, т.2

2020

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ал.1 ОТ ЗПКОНПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАНСКО
Вх.номер/Дата Име и фамилия Заемана длъжност Декларации по чл.35, ал.1
203 ЗПК- 1/02.01.2020 год. Мартин Бориков Юрисконсулт чл.35, ал.1, т.2 - напуснал
204 ЗПК-3/03.01.2020 год. Елка Обецанова Специалист „Култура” чл.35, ал.1, т.2 - напуснала
205 ЗПК-5/06.03.2020 г. Елена Калайджиева Младши експерт ОПП чл.35, ал.1, т.2
206 ЗПК-6/09.03.2020 г. Лили Рошкова Специалист ОПП чл.35, ал.1, т.2
207 ЗПК-10/10.06.2020 г. Йорданка Еринина Главен специалист чл.35, ал.1, т.2
208 ЗПК-11/02.07.2020 г. Радослава Петакова Управител Защитено жилище чл.35, ал.1, т.2
209 ЗПК-13/05.08.2020 г. Диана Попова Младши експерт „Образование” чл.35, ал.1, т.2
210 ЗПК-15/01.09.2020 г. Ирина Кехайова специалист Общински съвет чл.35, ал.1, т.2

2021

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ал.1 ОТ ЗПКОНПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАНСКО
Вх.номер/Дата Име и фамилия Заемана длъжност Декларации по чл.35, ал.1
211 ЗПК-90/20.05.2021 г. Марин Керанджиев Ръководител на социална услуга чл.35, ал.1, т.2
212 ЗПК-91/20.05.2021 г. Райна Дарелова управител чл.35, ал.1, т.2
213 Вх.№ ЗПК-97/11.10.21 г. Виктория Тренчева-Пепелянкова специалист Икономическо развитие чл.35, ал.1, т.2
214 Вх.№ ЗПК-99/11.10.21 г. Десислава Хаджирускова Директор на дирекция чл.35, ал.1, т.2
215 Вх.№ ЗПК100/14.10.21 г. Мария Малчова-Василева Юрисконсулт чл.35, ал.1, т.2

Вътрешни правила за организация и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Банско