Заповед за забрана на движение на моторни превозни средства по време на Световната купа по ски за жени 2020

З А П О В Е Д

№ 09-20-7

гр. Банско, 08.01.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 9, ал. 3, чл. 19, ал. 1, т. 2 и ал. 2 т. 5 от Закона за пътищата, и във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за управление на общинските пътища и Писмо с вх. № 33-20-29/06.01.2020г. от Българска федерация по ски и с цел осигуряване безопасността на движението и охраната на обществения ред и безпрепятственото придвижване на състезатели, гости и журналисти по време на Световната купа по ски за жени

В Ъ В Е Ж Д А М:

 1. За периода от 24.01.2020г. до 26.01.2020г. временна организация за движението на моторни превозни средства от кръстовището на улица „Пирин” с улица „Найден Геров”, а движението от кръстовището на улица „Пирин” с улица „Пещерите” до местността „Шилигарника”, да се осъществява с пропуск както следва:

24.01.2020г. от 7.00 часа до 16.00 часа

25.01.2020г. от 7.00 часа до 16.00 часа

26.01.2020г. от 7.00 часа до 16.00 часа

Препис от заповедта да се оповести публично чрез обявяването й на интернет страницата на община Банско и на таблото за обяви на Общинска администрация – град Банско за сведение и изпълнение.

Препис от заповедта да се връчи на Началника на РУ „Полиция” и отдел „ОРС” към ОБА – Банско за контрол и изпълнение.

Възлагам контрола по изпълнение на настоящата заповед на Секретаря на община Банско.

 

ИВАН КАДЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО