Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 44/07.05.2021год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 303 от протокол № 20/29.12.2020год., Общински съвет-Банско реши:

1. Допуска изработването на „ПУП-ПП (Подробен устройствен план – Парцеларен план) за осигуряване на транспортен достъп, електрозахранване, водопровод и канализация до ПИ 02676.24.20, м. „Кошерината“ по КК на гр. Банско“.

2. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработването на „ПУП-ПП (Подробен устройствен план – Парцеларен план) за осигуряване на транспортен достъп, електрозахранване, водопровод и канализация до ПИ 02676.24.20, м. „Кошерината“ по КК на гр. Банско“.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”