Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 43/07.05.2021год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ”  на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед  № 01-21-40/23.04.2021г.  на  Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи  Подробен устройствен план – план за застрояване /  ПУП-ПЗ/  за изменение ПЗ на ПИ 21498.157.7,м. Благиица по КК на гр. Добринище с цел промяна на предназначението му от „за детска площадка и паркинг“ в „за закрит плувен басейн“ при  максимално допустими показатели на застрояване Плътност на застрояване – до 60%,Кинт – до 1,2, Озеленяване – мин. 40% и Кота корниз до 10,00м(зет)

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ