Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 42/07.05.2021год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ”  на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед  № 01-21-39/23.04.2021г.  на  Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи  Комплексен инвестиционен проект състоящ се от части:

1.Проект за Подробен устройствен план – ПУП - ПРЗ  за промяна предназначението на УПИ ХV и УПИ ХІV,кв. 3 по плана на с. Филипово,общ. Банско от „селскостопански двор“ в „за жилищно застрояване“, при показатели за застрояване: Плътност на застрояване – до 50%,Кинт – до 1,2, Озеленяване – 40% и Кота корниз до 10,00м(зет)

2.Инвестиционен проект за „Жилищна сграда“ в УПИ ХV,кв.3 по плана на с. Филипово.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ ТСУ