Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 41/05.05.2021год.

Общинска администрация – Банско, отдел „ТСУ”  на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед  № 01-21-38/23.04.2021г.  на  Кмета на Община Банско е допуснато да се изработи  ПУП-ПРЗ  за промяна предназначението на ПИ 02676.501.6340 по КК на гр. Банско,УПИ ХІV-13,кв. 275 по плана на гр. Банско от „за жилищно застрояване“ в „за обществено обслужване и склад“ с максимално допустими показатели на застрояване Плътност на застрояване – до 50%,Кинт – до 1,2, Озеленяване – мин. 40% и кота корниз до 10,00м(зет)

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ