Log in

СЪОБЩЕНИЕ

Кметство Добринище, отдел „ТСУ” на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изготвена Заповед № 01-21-35 / 12.04.2021 г. за одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна на уличните регулационни линии между о.т. 229 и о.т. 229а по плана на гр. Добринище и изменение на регулационните линии на УПИ XII, кв. 79 по плана на гр. Добринище за урегулиране на ПИ с идентификатор 21498.350.124 по КККР на гр. Добринище по имотни граници в новообразуван УПИ XII – 350.124 на основание чл. 17, ал.1 от ЗУТ, с отреждане „За жилищно строителство” с максимално допустими показатели на застрояване.

Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая „ТСУ” в сградата на кметство Добринище.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ, чрез Общинска администрация – Банско до Административен съд – Благоевград в 14 – дневен срок от съобщаването й.

 

Кметство Добринище

Отдел „ТСУ”