Log in

Обявление № 36 от 13.04.2021 год.

Община Банско, отдел „ТСУ” на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за „Подробен устройствен план (ПУП) – План за изменение на улична регулация на ул. „Търговска” (ул. „Георги Димитров” от о.т.82 до о.т.91, ул. „Иван Козарев” от о.т.92 до о.т.310 и отпадане на улица от о.т.84 до о.т.83, изменение на регулационния план на гр. Добринище с обхват УПИ ХVІІІ-532, кв. 38 и УПИ ІV, кв. 25”, гр. Добринище, община Банско, област Благоевград.

 Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 309 в сградата на Община Банско.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението в “Държавен вестник”.

/Обнародвано в ДВ, Вторник 27 април 2021 год., брой 35/.

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”