Log in

СЪОБЩЕНИЕ

Кметство Добринище, отдел „ТСУ” на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изготвена Заповед № 01-21-36 / 12.04.2021 г. за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиране на ПИ с идентификатор 21498.350.99 по КК и КР на гр. Добринище в два новообразувани УПИ V - 350.561 и УПИ VI - 350.562  в кв. 77 по плана на гр. Добринище с отреждане „за КОО и жилищно застрояване”, като се заложат максимални показатели на застрояване.

На основание чл.210, ал.3 от ЗУТ, служба „ТСУ” при кметство Добринище, община Банско обявява на собствениците на ПИ с идентификатор 21498.350.99 по КК и КР, че е изготвена пазарна оценка с Доклад от 15.03.2021 г. за цена на ПИ с идентификатор 21498.350.99 по КК и КР на гр. Добринище и цена на новообразувани УПИ V - 350.561 и УПИ VI - 350.562  в кв. 77 по плана на гр. Добринище.

Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая „ТСУ” в сградата на кметство Добринище.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ, чрез Общинска администрация – Банско до Административен съд – Благоевград в 14 – дневен срок от съобщаването й.

 

Кметство Добринище

Отдел „ТСУ”