Log in

Обявление №38/21.04.2021г.

Общинска администрация – Банско,отдел „ТСУ”, на основание чл. 128,ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица,че е изработен Подробен устройствен план (ПУП) – План за  застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на ПИ 02676.1.739, м.“Забиница“ по КК и КР на гр. Банско от „за магазин със складова част за търговия на отопление,вентилация,фаянс, теракота,санитария,строителни материали,офис сграда и др.“ в „за обществено обслужване и склад“.

Съгласно чл. 128,ал. 5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление,заинтересованите лица имат право да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта,придружени от документ за собственост до Общинска администрация – Банско.

Планът е на разположение в сградата на Община Банско,етаж 3,стая № 310 /всеки ден от 14,00ч. до 16,00ч./

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”