Log in

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: "Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите в изпълнение на проект 10-25-8/06.06.2012 г. "Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на човешките ресурси чрез обмяна...

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 


„Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите в изпълнение на проект 10-25-8/06.06.2012 г. Идентифициране и внедряване на добри практики в областта на управлението на човешките ресурси чрез обмяна на опит и практически знания между община Банско и община Кройдън„ с бенефициент община Банско, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“ 

 

Кметът на Община Банско, в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани участници да подадат оферти за участие в открита процедура. Обектът на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2012-0019.

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП. Конкурсните документи се продават на “Фронт - офиса” в Община Банско всеки работен ден от 9.00 до 16:30 часа, до 02.01.2013 г., включително. Цената на конкурсната документация е 5.00 лв. /пет лева/ без ДДС или 6.00 лв./шест лева/ с ДДС. Размерът  на  гаранцията  за участие  в процедурата е 48.00 лв. (четиредесет и осем лева).

 

Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 11.00 ч.  на 10.01.2013 г. 


 

Решението можете да видите ТУК.

 

Обявлението можете да видите ТУК.

 

Документацията по поръчката може да изтеглите от ТУК